RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

na w związku z umową sprzedaży lokalu i umowami deweloperskimi, przedwstępnymi oraz rezerwacyjnymi

 

1)      Administratorem Państwadanych osobowych jest Spółka pod firmą F. H. ROAN E. i M. Włodarczyk Spółka jawna, ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089407, której dokumentację rejestrową przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP 6791013389 i REGON 35078900200000.

2)      Bezpośredni kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres: roan@kki.pl, telefonicznie pod numerem 12 423-53-61  lub przy użyciu poczty tradycyjnej – kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.

3)      Dane przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej, deweloperskiej lub umowy sprzedaży lokalu. Podstawa przetwarzania danych została wskazana w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4)      Dane przetwarzane mogą być także w celu należytego wydania Państwu lokalu. Obejmować to może przekazanie Państwa danych osobowych wspólnocie mieszkaniowej (zarządcy działającemu w jej imieniu). Podstawę prawną stanowić w tym wypadku będzie prawnie uzasadniony interes administratora – przekazanie danych nabywcy lokalu jest bowiem konieczne dla zwolnienia administratora od obowiązku ponoszenia opłat związanych z lokalem. Jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5)      Dotyczące Państwa dane osobowe pozyskujemy wyłącznie od Państwa. Ich podanie jest dobrowolne, ale odmowa podania danych oznacza brak możliwości zawarcia umowy. Wyjątkowo możliwe jest pozyskanie danych od innej osoby, niż ta, której dane dotyczą – jeśli osoba taka działa na rzecz osoby, której dane dotyczą. Może to być np. współmałżonek podający dane drugiego współmałżonka, jeśli oboje mają być stroną umowy.

6)      Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, jakie są konieczne do zawarcia i wykonania umów oraz wydania lokalu. Przy umowie przedwstępnej zawartej w formie pisemnej oraz przy umowie rezerwacyjnej są to: imiona, nazwiska, PESEL, adres zamieszkania, rodzaj dokumentu tożsamości i jego numer (oraz seria), a także dane kontaktowe w postaci adresu mailowego i numeru telefonu. Przy umowach zawieranych w formie aktu notarialnego, w tym umowie deweloperskiej i umowie sprzedaży, dodatkowo przetwarzane będą dane dotyczące adresu zameldowania, stanu cywilnego i imiona rodziców.

7)      Dane przetwarzane będą przez okres związania stron umową. Jeśli przepis prawa tego wymaga (np. przepisy dotyczące rachunkowości) dane będą przetwarzane także po tym okresie przez okres wynikający z przepisów prawa, a podstawę przetwarzania stanowić będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8)      Dane przetwarzane być mogą również po okresie wskazanym powyżej z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, a to w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed powództwem przez okres do przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Podstawę stanowić będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9)      Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy administratora i osoby świadczące na jego rzecz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Mogą to być m.in. podmioty świadczące obsługę księgowo-rachunkową, informatyczną, dostawca hostingu czy podmiotu świadczące obsługę prawną. Odbiorcą będzie również notariusz, jeśli dojdzie do zawierania umowy w formie aktu notarialnego. Na etapie przekazania lokalu odbiorcą może być wspólnota mieszkaniowa i/lub działający w jej imieniu zarządca.

10)  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do podmiotu trzeciego oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Należy podkreślić, iż niektóre z tych uprawnień nie będą mogły zostać zrealizowane przez okres związania stron umową, a także w okresie, w jakim przepis prawa wymaga przetwarzania określonych danych po jego ustaniu.

11)  W razie naruszeń po stronie administratora danych, może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12)  Dane podane przy zawarciu umowy nie będą wykorzystywane do profilowania.

13)  Jeśli zostanie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, podstawę przetwarzania stanowić będzie udzielona zgoda – podstawa wskazana jest w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może być w każdym momencie cofnięta. Przetwarzanie danych w celach marketingowych trwać będzie do chwili cofnięcia zgody.

ul. Kuklińskiego 7, 30-703 Kraków
tel.: 534 371 667
e-mail: biuro@kuklinskiego7.pl